Δυτικός Καπιταλισμός 

Δυτικός Καπιταλισμός 
…ένα πολιτισμικό κοσμοείδωλο της Νεοτερικότητας:

Επιστήμη-Τελετουργία
Νόμος-Τρομοκρατία
Τέχνη-Μαζική Κουλτούρα

Σάββατο 11/11 στις 19:00 στο ΚΚΠ.